Scroll to bottom 1723.4' 711.9' 1554.8' 1386.2' 1217.7' 1049.1' 880.5' ↓ Rx Tx ↓ Rx Hgt: 1189.4' 2-Edge Tx Hgt: 1723.4' WQED PITTSBURGH, PA ← 31.6 mi. → Rx Hgt: 1189.4'